ارزیابی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در بحران کرونا در ایران

ارزیابی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در بحران کرونا در ایران

با شروع بحران ابتلا به ویروس کووید- 19(کرونا) در سراسر جهان از جمله ایران، لزوم پیشگیری و درمان کرونا به یک اولویت ملی و برای همه گروه‌های جامعه تبدیل شده است. در این میان نقش دولت‌ها در فراهم ساختن شرایط و حمایت‌های اقتصادی-اجتماعی که امکان حضور نداشتن در محل کار و تحصیل و اجرای فاصله گذاری اجتماعی، کسب آگاهی و وسایل پیشگیری و درمان را امکان پذیر کند، تعیین کننده است. شرایطی که افراد در آن کار و زندگی می‌کنند در برخورداری آن‌ها از عوامل یاد شده نقش اساسی ایفا می‌کند. گروه‌هایی از جامعه که به دلایل مختلف چون فقر و درآمد پایین، اعتیاد و ناتوانی‌های جسمی و روانی به طور معمول دسترسی کمتری به امکانات سطوح مختلف پیشگیری و درمان دارند و از حمایت های اجتماعی کمتری برخوردارند، آسیب پذیری بیشتری در مقابل بحران‌های بهداشتی چون ابتلا به کرونا خواهند داشت.
 
با تعطیل شدن بسیاری از مشاغل در شرایط ابتلا به کرونا و از دست دادن کار وکاهش درآمد، دسترسی افراد و خانواده‌های آسیب پذیر به حداقل‌های تامین معاش و امکانات بهداشتی و درمانی کاهش یافته و مخاطرات سلامتی بیشتری آنها را تهدید می‌کند. در کشورهایی که حمایت‌های دولتی قادر به تامین گروه‌های آسیب پذیر در شرایط بحران نیست، نقش سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این گروه‌ها حیاتی است. از جمله در ایران، بخش قابل توجهی از این گروه‌های آسیب پذیر توسط سازمان‌های مردم نهاد مورد حمایت قرار می‌گیرند.
تغییر در شرایط اجتماعی کشور به دنبال شروع بحران نه تنها افراد و خانواده‌ها بلکه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات را نیز از خود متاثر ساخته است. اجرای فاصله گذاری فیزیکی و تامین گروه‌های آسیب پذیر در شرایط قرنطینه بحران کرونا با ویژگی‌های منحصر به فرد آن علاوه بر افزایش حجم نیازهای پیشین سازمان‌ها، آنها را با مسائلی چون بیکاری گسترده افراد، نیازهای جدید جامعه هدف، لزوم به کارگیری روش های جدید ارتباطات و ضعف زیرساخت‌های آن مانند اینترنت و محتواهای متفاوت ارائه خدمات روبرو کرده است. شناخت وضعیت فعلی سازمان‌ها و چالش‌هایی که در بحران کرونا با آن مواجه هستند، به موازات تغییر در شرایط کار و زندگی جمعیت هدف آنها، برای حفظ بقا و عملکرد سازمان‌ها و تامین خدمات مورد نیاز آنها ضروری است.
 
در همین راستا این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد داخلی در دوران پاندمی توسط خانم دکتر مروئه وامقی، خانم دکتر آمنه ستاره فروزان، خانم منیره برادران افتخاری و خانم کتایون فلاحت،‌ به سفارش موسسه نیکوکاری مجتبی معین طراحی شده است و در آینده نزدیک انتشار خواهد یافت.

از اهداف این طرح پژوهشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سازمان‌های جامعه مدنی و کرونا
شناسنامه مطالعه: 
  • ارزیابی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در بحران کرونا در ایران
  • مجری: دکتر مروئه وامقی، دکتر آمنه ستاره فروزان، منیره برادران افتخاری، کتایون فلاحت
  • ناظر: دکتر آفرین رحیمی موقر
  • مؤسسه‌ی نیکوکاری دکتر مجتبی معین

مطالب منتخب