تحلیل وضعیت توسعه‌ی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

تحلیل وضعیت توسعه‌ی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

از بدو به ‌وجود آمدن ایده‌ی توسعه‌ی ظرفیت سازمان­‌های غیردولتی، این نهادها از طریق اقداماتی برای بهبود وضعیت سازمان پیگیری می‌­شده است؛ امّا با گذشت زمان، این قبیل اقدامات پراکنده در قالب گفتمان توسعه‌ ظرفیت سازمان­‌های غیردولتی خود را بازیافتند. الب...

بیشتر ...