جهت حمایت مالی از فعالیت‌های موسسه نیکوکاری مجتبی معین می توانید مبلغی را که در نظر دارید به یکی از شماره‌های زیر واریز کنید:

  • شماره کارت: 5022297000097951
  • شماره شبا: IR760570037081013485257101

مطالب منتخب