موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین موسسه‌ای است علمی، اجتماعی، بشردوستانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن‌ها فعالیت می‌نماید. پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در جهت توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر و افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی در حوزه مسائل اجتماعی از مهمترین اهدافی است که موسسه در پی تحقق آنها حرکت خواهد نمود.‌

پروانه فعالیت

مطالب منتخب