با بهره‌گیری از شیوه‌های رایج تحلیل سیاست‌گذاری کیفی، طبق ماده هشت اساسنامه که اهداف مؤسسه را در چهار بند بیان کرده است، برنامه راهبردی تحلیل محتوا شد. از درون این 4 محور 12 هدف کلان استخراج شد. سپس پرسشنامه‌ای به منظور اولویت بندی این اهداف در اختیار 10 نفر از شورای علمی مؤسسه قرار گرفت. بر این اساس سه هدف کلان زیر به عنوان اهداف اولویت‌دار مؤسسه مبنای این برنامه پنج ساله قرار گرفته است:

  • G1: پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و ترویجی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در جهت توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر
  • G2: پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی سمن‌ها در جهت توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر و آسیب دیده
  • G3: افزایش بهره وری و توسعه ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی در حوزه مسائل اجتماعی
برنامه راهبردی موسسه معین


    در پیوند با اهداف کلان اولویت دار و بر اساس یافته‌های پژوهش انجام شده در کنار مشروح مذاکرات شورای علمی اهداف عینی زیر بدست آمده‌اند:

G1
    • G1O1: حمایت {مالی و ...} از شرکت سمن‌های گروه‌های آسیب پذیر در دوره‌های آموزشی توسعه ظرفیت
    • G1O2: حمایت {مالی و ...} از سازمان‌های ارائه دهنده خدمات توسعه ظرفیت به سمن‌های گروه‌های آسیب پذیر
    • G1O3: حمایت {مالی و ...} از تولید موّاد و روش‌های آموزشی در حوزه توسعه ظرفیت سمن‌های گروه‌های آسیب پذیر


G2
    • G2O1: تدوین و انتشار گزارش دوره‌ای وضعیت جامعه مدنی (سمن‌ها) در حوزه گروه‌های آسیب پذیر و نابرخوردار
    • G2O2: طراحی و اجرا بانک اطلاعات سمن‌های گروه‌های آسیب پذیر و نابرخوردار
    • G2O3: مستند سازی ابتکارات جامعه مدنی (سمن‌ها) در حوزه گروه‌های آسیب پذیر و نابرخوردار


G3
   • G3O1: تسهیل شبکه سازی میان سازمان‌های جامعه مدنی (سمن‌ها، انجمن‌های علمی و مراکز تحقیقاتی) در حوزه مسائل اجتماعی
   • G3O2: تعریف جایزه دوسالانه برای ابتکارات برتر سمن‌های حوزه مسائل اجتماعی
   • G3O3: حمایت از طرح‌های توسعه ظرفیت سمن‌های حوزه مسائل اجتماعی
   • G3O4: حمایت از طراحی نرم افزاری به منظور تسهیل رابطه داوطلبان و سمن‌های حوزه مسائل اجتماعی
   • G3O5: حمایت طلبی برای تقویت جایگاه سمن‌ها در سیاست‌گذاری حوزه مسائل اجتماعی
برنامه راهبردی موسسه نیکوکاری مجتبی معین را از اینجا دریافت کنید.

مطالب منتخب