1- تاکید بر توانمندسازی و ظرفیت ‌افزایی جامعه مدنی از طرق مختلف بخصوص فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی وترویج فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی

2- تاکید بر تقویت و نهادمند کردن فرهنگ مشارکت و تعاون، امدادگری و افزایش سرمایه اجتماعی جامعه مدنی
 
3- تاکید بر سبک زندگی سالم و ارتقای فرهنگ پيشگیری و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
 
4- تاکید بر اطلاع رسانی، آگاه‌سازی عمومی و بررسی و تبادل نظر درباره نقش و اهمیت تعیین کننده‌های اجتماعی در شبکه‌سازی و ظرفيت افزایی در جامعه‌ی مدنی، کاهش نابرابری، جماعت گرايی، تقويت کنش‌های ارتباطی و توسعه پایدار جامعه ایران

مطالب منتخب